مدرسه مشاوره مدیریت: مهارت تفکر سیستمی

اگرچه دنیا از قواعد تفکر سیستمی پیروی می‌کند، اما در بسیاری از تجربه‌هایم در مشاوره مدیریت با عارضه تفکر خطی در میان مدیران مواجه می‌شوم. در تفکر خطی عامل الف روی عامل ب تاثیر می‌گذارد و پیامد مشخصی را ایجاد می‌کند و تصمیم‌ها بر مبنای این نوع نگاه به دنیا، معطوف به کنترل و مداخله در عامل الف می‌شود. نتیجه چنین رویکردی تصمیم‌های ناقص و ناپخته‌ای‌ست که عمدتاً با یک فاصله زمانی، تبعات منفی خود را برای سازمان (یا هر سیستم اجتماعی دیگری) آشکار می‌سازند.

در دنیای واقعی پدیده‌ها از مسیر خطی پیروی نمی‌کنند. عامل الف روی عامل ب تاثیر می‌گذارد، اما این ارتباط متاثر از رخدادهای پسینی و پیشینی، برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل و گذشت زمان است و یک رابطه همبستگی ساده نیست. از همه اینها مهم‌تر، پدیده‌ها در دنیای واقعی از حلقه بسته تبعیت می‌کنند و بازخورد یا پس‌خوران یکی از خصیصه‌های بسیار مهم برای فهم تغییر و تحولات پدیده‌هاست. فهم این پویایی قدم نخست برای کنترل رفتار پدیده‌ها و تبدیل رفتار نامطلوب به رفتار مطلوب است و گام دوم، با چنین رویکردی متمرکز بر ایجاد مکانیسم‌ها و حلقه‌های بسته‌ای است که رفتار پدیده‌ها را به سمت مطلوب هدایت و تنظیم کنند.

متاسفانه نگاه خطی به دنیا و تصمیم‌گیری بر مبنای مدل‌های خطی یکی از عارضه‌هایی است که گریبان‌گیر صنایع و سازمان‌های کشور است و موجی از ناکارآمدی و اتلاف سرمایه‌های ملی و بنگاهی را موجب شده است. ریشه‌یابی این عارضه در تصمیم‌های مدیران، برجسته ساختن ناکارآمدی‌های این نوع نگاه در تصمیم‌های گذشته مدیران و هدایت فرایند تدریجی تغییر و تحول مدل ذهنی مدیران برای نگریستن به دنیا از منظر تفکر سیستمی یکی از وظایف اصلی مشاوران مدیریت در همه زمینه‌ها و رده‌ها است.

 

1 دیدگاه On مدرسه مشاوره مدیریت: مهارت تفکر سیستمی

نظرات غیر فعال است