فهرست کتاب‌های تالیفی و ترجمه‌ای تخصصی در زمینه استراتژی

 

کتاب ذهن استراتژیست
کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی
استراتژی رسیدن به استراتژی: راهنمای انتخاب و اجرای رویکرد صحیح به استراتژی

 

کتاب نهایت مزیت رقابتی

بازی برد: استراتژی چیست و چگونه انتخاب می‌شود
نهایت مزیت رقابتی: تغییر استراتژی پابه‌پای سرعت کسب‌وکار